ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش شناسی تحقیق 1

نوع درس: آزمایشگاه
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۵۴


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه درس دکتر افشين استوار 50/50 kB دانلود
2 تعریف واهداف اپیدمیولوژی دکتر افشين استوار 758/57 kB دانلود
3 طرح درس دکتر افشين استوار 25/45 kB دانلود
4 اندازه های سلامت و تندرستی دکتر افشين استوار 1/09 MB دانلود
5 مطالعه مورد-شاهدی دکتر افشين استوار 496/39 kB دانلود
6 مطالعات توصیفی دکتر افشين استوار 645/50 kB دانلود
7 مطالعه همگروهی دکتر افشين استوار 418/18 kB دانلود
8 مطالعه کارآزمائی بالینی دکتر افشين استوار 850/50 kB دانلود
9 برآورد خطر دکتر افشين استوار 584/61 kB دانلود
10 خطاهای پژوهش دکتر افشين استوار 549/06 kB دانلود
11 علیت دکتر افشين استوار 412/36 kB دانلود
12 مدیریت پژوهش دکتر افشين استوار 1/87 MB دانلود
13 اخلاق در پژوهش دکتر افشين استوار 1/56 MB دانلود
14 راهنمای اخلاقی دکتر افشين استوار 463/50 kB دانلود
15 آزمون های تشخیصی دکتر افشين استوار 4/71 MB دانلود
16 مطالعات مرور نظام مند دکتر افشين استوار 1/45 MB دانلود
1
      
< >