ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.نگارش عملی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱۲۰


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 انواع مطالعه دکتر افشين استوار 785/71 kB دانلود
2 انواع مقاله دکتر افشين استوار 690/00 kB دانلود
3 چک لیست عنوان و چکیده دکتر افشين استوار 13/29 kB دانلود
4 چک لیست مقدمه دکتر افشين استوار 14/20 kB دانلود
5 شروع نگارش، عنوان و خلاصه، مقدمه دکتر افشين استوار 1/20 MB دانلود
6 شیوه نگارش علمی 1- شروع نگارش، عنوان، چکیده، مقدمه دکتر افشين استوار 1/20 MB دانلود
7 شیوه نگارش علمی 2، روش اجرا، یافته ها، بحث دکتر افشين استوار 305/29 kB دانلود
8 چک لیست روش ها دکتر افشين استوار 14/03 kB دانلود
9 چک لیست یافته ها دکتر افشين استوار 13/79 kB دانلود
10 چک لیست بحث دکتر افشين استوار 14/27 kB دانلود
11 چک لیست منابع دکتر افشين استوار 13/94 kB دانلود
12 چک لیست نویسندگی دکتر افشين استوار 14/35 kB دانلود
13 چک لیست جداول و نمودارها دکتر افشين استوار 13/83 kB دانلود
14 نگارش علمی 3-جداول و نمودارها، منابع، نویسندگی دکتر افشين استوار 301/37 kB دانلود
15 نگارش علمی 4-انتخاب مجله، ارسال مقاله، پاسخ به داوری دکتر افشين استوار 576/34 kB دانلود
16 چکیده دکتر كامران ميرزائي 407/75 kB دانلود
17 تدوین پایان نامه دکتر كامران ميرزائي 1/50 MB دانلود
18 نمودار آماری دکتر كامران ميرزائي 3/89 MB دانلود
19 طرح درس نگارش علمی دندانپزشکی دکتر كامران ميرزائي 36/32 kB دانلود
20 فصل اول -مقدمه دکتر كامران ميرزائي 800/62 kB دانلود
21 فصل دوم مروری بر مقالات دکتر كامران ميرزائي 456/10 kB دانلود
22 فصل سوم مواد و روش ها دکتر كامران ميرزائي 1/09 MB دانلود
23 فصل سوم مواد و روش ها دکتر كامران ميرزائي 1/09 MB دانلود
24 فصل چهارم نتایج دکتر كامران ميرزائي 732/36 kB دانلود
25 فصل پنجم - بحث و نتیجه گیری دکتر كامران ميرزائي 646/49 kB دانلود
26 منابع دکتر كامران ميرزائي 2/06 MB دانلود
1
      
< >