دروس ارایه شده توسط  دکتر محمد قاسمی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  دندانپزشکی تشخیصی 4
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  راديولوژي دندان, فک و صورت عملی 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  راديولوژي دندان ،فك و صورت نظري1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  رادیولوژی دندان, فک و صورت عملی 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  راديولوژي دندان, فک و صورت نظری 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  رادیولوژی دندان، فک و صورت عملی 3
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,

< >