پایان نامه ها  دکتر محمد قاسمی  


  مقایسه رادیوگرافی فیلم خودظهور و سنسور دیجیتالPSP درتعیین طول کارکرد کانال علی حراقی-امیر کاویانی دکتری عمومی محمد قاسمی" حسین محمودی زاده"
تعیین طول کارکرد صحیح یکی از مهم ترین ضروریات در موفقیت درمان ریشه می باشد و رادیوگرافی از ابزار مهم کمکی در این زمینه است .تا کنون تکنیک انتخابی در این زمینه ، رادیوگرافی معمولی بوده است اما به دلیل وجود مشکلاتی که در رادیوگرافی معمولی مانند صرف وقت برای آماده سازی کلیشه و میزان اشعه ی تابیده شده وجود دارد ، با پیشرفت تکنولوژی جهت غلبه بر مشکلات، رادیوگرافی خود ظهور و دیجیتال معرفی شده است. از این رو در این مطالعه به مقایسه دقت رادیوگرافی خودظهور و سیستم دیجیتال PSP در تعیین طول کارکرد کانال می پردازیم.

دریافت فایل پیوست

< >