ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر سعيد تاج بخش  

   دکتر سعيد تاج بخش   
سمت: مدیر گروه میکروب شناسي و انگل شناسي
دانشیار عضو هیئت علمی


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها    
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >