مصوبات شورای پژوهشی دانشکده

1397/7/21 0:0

مصوبات پژوهشی تیرماه 1400/04/08

مصوبات پژوهشی اردیبهشت ماه 1400/02/27

 مصوبات پژوهشی بهمن ماه 1399/11/14

 مصوبات شورای پژوهشی بهمن ماه 1399/11/04

مصوبات شورای پژوهشی دی ماه 1399/10/02

مصوبات  شورای پژوهشی آبان ماه 1399/08/12

مصوبات شورای پژوهشی شهریورماه 1399/06/17  

مصوبات شورای پژوهشی مردادماه 1399/05/11

مصوبات شورای پژوهشی مورخ 1399/03/19

   مصوبات شورای پژوهشی مورخ 1398/12/28

مصوبات شورای پژوهشی مورخ  1398/2/10

مصوبات شورای پژوهشی مورخ  1397/11/8

 

مصوبات شورای پژوهشی مورخ  1397/10/25

 

مصوبات شورای پژوهشی مورخ  1397/9/21

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1397/07/09

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1397/03/07

        مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/12/21

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/11/24

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/10/18

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/8/29

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/7/23

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/4/18

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1396/1/28

  مصوبات شورای پژوهشی مورخ1395/12/9 

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1395/10/7 

مصوبات شورای پژوهشی مورخ  1395/9/2

مصوبات شورای پژوهشی مورخ1395/7/14

 

کلمات کلیدی:
مصوبات     شورای.پژوهشی     دانشکده.دندانپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   20 تير 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >