بررسی شیوع دایلاسریشن ریشه در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال 96

1398/1/26 0:0

عنوان پایان نامه:  بررسی شیوع دایلاسریشن ریشه در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال 96

دانشجو: علیرضا حاجی زاده

استاد راهنما: دکتر نرگس آریا

استاد مشاور: دکتر کامران میرزایی

تاریخ دفاع:1397/12/13

چکیده پایان نامه:

                                           


تاریخ بروز رسانی:   23 دی 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >