سرفصل دروس

1399/10/15 0:0

برنامه کلی آموزش دانشجویان دوره عمومی:

فعالیت های اصلی آموزشی گروه به حیطههای پژوهشی، آشنایی با تفکر انتقادی، آشناییبا گروه های هدف خاص، ارائه خدمات پیشگیری، آشنایی بیشتر با تفکر دندانپزشکی پیشگیری، دندانپزشکی محافظه کارانه و دندانپزشکی مبتنی بر شواهد تقسیم می شود.

آموزش های دوره عمومی عبارتند از:

•سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری1

•سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 2

•روش تحقیق1

•نگارش علمی

•سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 1

•سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 2

•سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 3

•سلامت جامعه

•کنترل عفونت

•بافت دندان در سلامت و بیماری

کلمات کلیدی:
سرفصل     دندانپزشکی     اجتماعی    

تاریخ بروز رسانی:   16 دی 1399

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >