برنامه حضور اساتید دندانپزشکی در کلینیک

1399/12/10 0:0

برنامه حضور اساتید در بخش

 

 

برنامه حضور اساتید در کلینیک (نیمسال اول 1400-99)

 

 

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

5شنبه

جمعه

بخش جراحی

 

دکتر جوکار، دکتر زارعی، دکتر مشایخی

دکتر جوکار، دکتر زارعی، دکتر مشایخی

آقای دکتر پروین، دکتر زارعی

دکتر پروین، دکتر مشایخی

 

 

بخش پروتز

 

دکتر صداقت

 

دکتر حیدری

دکتر جعفری

دکتر حیدری

 

 

بخش اندو

دکتر کرم زاده

دکتر کرم زاده

دکتر حبشی

دکتر حبشی

دکتر محمودی زاده

دکتر محمودی زاده

 

بخش ترمیم

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

 

دکتر قاسمی

دکتر فاضلیان

دکتر فاضلیان

دکتر فاضلیان

 

بخش پریو

 

دکتر بصری

 

دکتر محمدزاده

دکتر محمدزاده

دکتر بصری

 

 

بخش اطفال

 

دکتر جوکار

 

دکتر غفاری پور

دکتر غفاری پور

دکتر صالحی

 

 

بخش رادیولوژی

 

دکتر آریا

 

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

دکتر آریا

 

 

بخش تشخیص

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اورتودنسی

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   10 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >