بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر بوشهر نسبت به رعایت اصول حفاظتی اشعه در سال 1400-1399

1400/6/16 0:0

عنوان پایان نامه:

بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر بوشهر نسبت به رعایت اصول حفاظتی

اشعه در سال 1399-1400

استاد راهنما: دکتر محمد قاسمی

استاد مشاور: دکتر بتول امیری

دانشجو : قاسم حیدری زاده


تاریخ بروز رسانی:   16 شهريور 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >