پایان نامه گروه اندودانتیکس
1

9 خرداد 1400
بررسی و مقایسه اثر سیکل آتوکلاو و هیپوکلریت سدیم 25/5% بر خصوصیات سطحی فایل روتاری Neolix با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

 

5 ارديبهشت 1400
عنوان پایان نامه: بررسی میزان استرس در محیط دندانپزشکی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی بوشهردر سال ۱۳۹۹

 

15 بهمن 1397
بررسی آزمایشگاهی و مقایسه‌ تغییر رنگ دندان پس از استفاده از مواد با پایه‌ کلسیم سیلیکات (OrthoMTA, Biodentine, ProRootMTA)

 

21 آبان 1397
بررسی و مقایسه رادیوگرافیک کارایی فایل های روتاری(Protaper و Mtwo) با فایل های H-file در درمان مجدد ریشه دندان های کشیده شده تک کاناله

 

24 مهر 1397
بررسی سطح آگاهی دندانپزشکان عمومی در نحوه برخورد با دندان دائمی خارج شده بر اثر تروما در شهر بوشهر در سال 1396

 

24 مهر 1397
تاثیر کلسیم هیدروکساید بر استحکام باندینگ دو سیلر مورد استفاده در درمان ریشه با اساس رزینی AHplus and ADseal (مطالعه آزمایشگاهی)

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >