مقایسه اثر و پاراستزی بعد از تزریق بین آرتیکائین و لیدوکائین در تکنیک بی حسی عصب آرواره ای تحتانی

1396/8/6 0:0

عنوان پایان نامه: مقایسه اثر و پاراستزی بعد از تزریق بین آرتیکائین و لیدوکائین در تکنیک بی حسی عصب آرواره ای تحتانی

دانشجویان: سینا صالحین- کیاوش کدیور

استاد راهنما: دکتر مقداد خانیان مهماندوست

استاد مشاور: دکتر نیلوفر معتمد

تاریخ دفاع:1396/5/3

چکیده پایان نامه:

                                             


تاریخ بروز رسانی:   14 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >