دندان.نهفته

1

18 مهر 1397
جراحی دندان عقل نهفته
دندان عقل به آخرین دندان دائمی در هر قوس فکی گفته می شود. این دندان ها آخرین یا انتهایی ترین دندان هایی هستند که در دهان ظاهر می شوند.......

 
1
< >