ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.انگل شناسي و قارچ شناسي در پزشكي

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 206/92 kB دانلود
2 Trichomoniasis دکتر مرادعلي فولادوند 904/00 kB دانلود
3 مقدمه انگل شناسی دکتر مرادعلي فولادوند 92/41 kB دانلود
4 مقدمه کرم شناسی پزشکی دکتر مرادعلي فولادوند 875/00 kB دانلود
5 آسکاریس لومبریکوئیدس دکتر مرادعلي فولادوند 879/00 kB دانلود
6 استرونژیلوئیدس استراکورالیس دکتر مرادعلي فولادوند 912/50 kB دانلود
7 انتروبیوس ورمیکولاریس (کرمک) دکتر مرادعلي فولادوند 896/00 kB دانلود
8 ترماتودهای خونی در انسان دکتر مرادعلي فولادوند 1/05 MB دانلود
9 تریکیوریس تریکیورا دکتر مرادعلي فولادوند 843/00 kB دانلود
10 تینا ساژیناتا دکتر مرادعلي فولادوند 929/50 kB دانلود
11 تینا سولیوم دکتر مرادعلي فولادوند 496/50 kB دانلود
12 کیست هیداتید دکتر مرادعلي فولادوند 991/50 kB دانلود
13 کرمهای قلابدار انسانی دکتر مرادعلي فولادوند 822/50 kB دانلود
14 فاسیولاهپاتیکا دکتر مرادعلي فولادوند 1/41 MB دانلود
15 Amoebiasis دکتر مرادعلي فولادوند 1/15 MB دانلود
16 Giardiasis دکتر مرادعلي فولادوند 1/26 MB دانلود
17 Leishmaniasis2 دکتر مرادعلي فولادوند 866/50 kB دانلود
18 Malaria2 دکتر مرادعلي فولادوند 1/31 MB دانلود
19 Toxoplasmosis دکتر مرادعلي فولادوند 768/50 kB دانلود
20 آمیبها دکتر مرادعلي فولادوند 340/59 kB دانلود
1
      
< >