ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی

مقطع: دکترای حرفه ای
   فهرست دروس   رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی

  آسیب شناسی دهان، فک و صورت عملی 1
  جراحي دهان ، فک و صورت نظري 1
  آسیب شناسی دهان,فک و صورت عملی 2
  جراحی دهان ، فک و صورت نظری2
  آناتومي و مورفولوژي دندان
  جراحی دهان ، فک و صورت عملی 1
  ارتودانتيكس نظري 1
  جراحی دهان، فک و صورت عملی 2
  ارتودانتیکس نظری 2
  جراحی دهان، فک و صورت عملی3
  ارتودانتیکس نظری 3
  جراحی دهان، فک و صورت عملی4
  ارتودانتیکس عملی 1
  دندانپزشكي تشخيصی 1
  ارتودانتیکس عملی 2
  دندانپزشکی تشخیصی 2
  ارتودانتیکس عملی 3
  دندانپزشکی تشخیصی 3
  ارتودانتیکس عملی 4
  دندانپزشکی تشخیصی 4
  مبانی اندودانتیکس 1
  دندانپزشکی تشخیصی 5
  مبانی اندودانتیکس 2
  دندانپزشکی تشخیصی 6
  اندودانتیکس نظری 1
  دندانپزشکی تشخیصی 7
  اندودانتیکس نظری2
  مباني دندانپزشكي ترميمي
  اندودانتیکس عملی 1
  دندانپزشکی ترمیمی نظری 1
  اندودانتیکس عملی 2
  دندانپزشکی ترمیمی نظری 2
  اندودانتیکس عملی 3
  دندانپزشکی ترمیمی عملی1
  ایمپلنت های دندانی
  دندانپزشکی ترمیمی عملی 2
  بیماریهای دهان و تشخیص عملي 1
  دندانپزشکی ترمیمی عملی 3
  بیماریهای دهان و تشخیص عملی 2
  درد و داروشناسی در دندانپزشکی
  بیماریهای دهان و تشخیص عملی 3
  دندانپزشکی کودکان نظری 1
  بیماریهای روانی
  دندانپزشکی کودکان نظری 2
  مباني مواد دنداني
  دندانپزشکی کودکان عملی 1
  بیماریهای سیستمیک 1
  دندانپزشکی کودکان عملی 2
  بیماریهای سیستمیک 2
  دندانپزشکی کودکان عملی3
  بیماریهای سیستمیک 3
  راديولوژي دندان ،فك و صورت نظري1
  بیماریهای سیستمیک 4
  راديولوژي دندان, فک و صورت نظری 2
  روانشناسي و مهارت هاي ارتباطي
  راديولوژي دندان, فک و صورت عملی 1
  پوسيدگي شناسي
  رادیولوژی دندان, فک و صورت عملی 2
  مباني پروتزهای كامل
  رادیولوژی دندان، فک و صورت عملی 3
  پروتزهای کامل عملی1
  روش شناسی تحقیق 1
  پروتزهای کامل عملی 2
  روش شناسی تحقیق 2
  مبانی پروتزهای پارسیل
  زبان عمومی
  پروتزهای پارسیل عملی1
  زبان انگلیسی تخصصی1
  پروتزهای پارسیل عملی 2
  زبان انگلیسی تخصصی 2
  مبانی پروتزهای ثابت دندانی
  زبان انگلیسی تخصصی 3
  روانشناسی در دندانپزشکی
  زبان انگلیسی تخصصی 4
  پروتزهای ثابت عملی1
  سلامت دهان و جامعه(معرفي دندانپزشكي)
  پروتزهای ثابت عملی2
  سالمند شناسی
  پروتزهای دندانی پیشرفته نظری1
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری1
  پروتزهای دندانی پیشرفته نظری 2
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری2
  پریودانتیکس نظری 1
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی1
  پریودانیتکس نظری 2
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی2
  پریودانتیکس نظری 3
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی3
  پریودانتیکس عملی 1
  فارماكولوژي عمومی(دندانپزشکی)
  پریودانتیکس عملی 2
  فوريت هاي پزشكي در دندانپزشکی
  پریودانتیکس عملی3
  كنترل عفونت
  پریودانتیکس عملی4
  نگارش عملی
  درمان بیماران با بی دندانی کامل
  مبانی نور و لیزر در دندانپزشکی
  تروماتولوژی دهان, فک و صورت
  کمپلکس پالپ و پری اپیکال
  تغذیه در سلامت دهان
  پروتزهای دندانی پیشرفته عملی
  تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی
تعداد بازدید:   ۶
< >