ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی

مقطع: دکترای حرفه ای
   فهرست دروس   رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی

  آسیب شناسی دهان، فک و صورت عملی 1
  پروتزهای پارسیل عملی1
  آسیب شناسی دهان,فک و صورت عملی 2
  پروتزهای پارسیل عملی 2
  آناتومی و مورفولوژی دندان(نظری-عملی)
  مبانی پروتزهای ثابت دندانی
  بافت دندان در سلامت و بیماری
  روانشناسی در دندانپزشکی
  مبانی دندانپزشکی ترمیمی(نظری-عملی)
  پروتزهای ثابت عملی1
  کنترل عفونت
  پروتزهای ثابت عملی2
  مواد دندانی کاربردی
  پروتزهای دندانی پیشرفته نظری1
  درمان جامع دندانپزشکی 1
  پروتزهای دندانی پیشرفته نظری 2
  درمان جامع دندانپزشکی 2
  پریودانتیکس نظری 1
  ایمپلنت های دندانی عملی
  پریودانیتکس نظری 2
  بیماری های دهان و فک و صورت عملی 1
  پریودانتیکس نظری 3
  بیماری های دهان و فک و صورت عملی 2
  پریودانتیکس عملی 1
  بیماری های دهان و فک و صورت عملی 3
  پریودانتیکس عملی 2
  بیماریهای سیستمیک3 (نظری-عملی)
  پریودانتیکس عملی3
  مبانی پروتزهای کامل(نظری-عملی)
  پریودانتیکس عملی4
  مبانی پروتزهای پارسیل(نظری-عملی)
  درمان بیماران با بی دندانی کامل
  مبانی پروتزهای ثابت دندانی(نظری-عملی)
  تروماتولوژی دهان, فک و صورت
  پریودانتیکس نظری 2
  تغذیه در سلامت دهان
  جراحی دهان، فک و صورت نظری 1
  تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی
  مدیریت کیفیت و تعالی خدمات بالینی(نظری-عملی)
  جراحي دهان ، فک و صورت نظري 1
  رادیولوژی دندان، فک و صورت نظری 1
  جراحی دهان ، فک و صورت نظری2
  رادیولوژی دندان، فک و صورت نظری 2
  جراحی دهان ، فک و صورت عملی 1
  رادیولوژی دندان، فک و صورت عملی 1
  جراحی دهان، فک و صورت عملی 2
  سالمندشناسی(نظری-عملی)
  جراحی دهان، فک و صورت عملی3
  دندانپزشکی تشخیصی 1
  جراحی دهان، فک و صورت عملی4
  فوریت های پزشکی در دندانپزشکی(نظری-عملی)
  دندانپزشكي تشخيصی 1
  کاربرد رایانه در دندانپزشکی
  دندانپزشکی تشخیصی 2
  گوش و حلق و بینی
  دندانپزشکی تشخیصی 3
  گوش و حلق و بینی
  دندانپزشکی تشخیصی 4
  مفصل گیجگاهی فکی و اکلوژن
  دندانپزشکی تشخیصی 5
  ناهنجاریهای دهان و فک و صورت
  مباني دندانپزشكي ترميمي
  رساله پایان نامه 1
  دندانپزشکی ترمیمی نظری 1
  رساله پایان نامه 2
  دندانپزشکی ترمیمی نظری 2
  رساله پایان نامه 3
  دندانپزشکی ترمیمی عملی1
  رساله پایان نامه 4
  دندانپزشکی ترمیمی عملی 2
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری
  دندانپزشکی ترمیمی عملی 3
  بی حسی موضعی(نظری-عملی)
  درد و داروشناسی کاربردی در دندانپزشکی
  پروتزهای دندانی پیشرفته عملی
  دندانپزشکی کودکان نظری 1
  مبانی سازمان و مدیریت
  دندانپزشکی کودکان نظری 2
  آناتومي و مورفولوژي دندان
  دندانپزشکی کودکان عملی 1
  ارتودانتيكس نظري 1
  دندانپزشکی کودکان عملی 2
  ارتودانتیکس نظری 2
  دندانپزشکی کودکان عملی3
  ارتودانتیکس نظری 3
  راديولوژي دندان ،فك و صورت نظري1
  ارتودانتیکس عملی 1
  راديولوژي دندان, فک و صورت نظری 2
  ارتودانتیکس عملی 2
  راديولوژي دندان, فک و صورت عملی 1
  ارتودانتیکس عملی 3
  رادیولوژی دندان, فک و صورت عملی 2
  ارتودانتیکس عملی 4
  رادیولوژی دندان، فک و صورت عملی 3
  مبانی اندودانتیکس 1
  روش شناسی تحقیق 1
  مبانی اندودانتیکس 2
  روش شناسی تحقیق 2
  اندودانتیکس نظری 1
  زبان عمومی
  اندودانتیکس نظری2
  زبان انگلیسی تخصصی1
  اندودانتیکس عملی 1
  زبان انگلیسی تخصصی 2
  اندودانتیکس عملی 2
  زبان انگلیسی تخصصی 3
  اندودانتیکس عملی 3
  زبان انگلیسی تخصصی 4
  ایمپلنت های دندانی نظری
  سلامت دهان و جامعه(معرفي دندانپزشكي)
  بیماریهای دهان و تشخیص عملي 1
  سالمند شناسی
  بیماریهای دهان و تشخیص عملی 2
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری1
  بیماریهای دهان و تشخیص عملی 3
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری2
  بیماریهای روانی
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی1
  مباني مواد دنداني
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی2
  بیماریهای سیستمیک 1
  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی3
  بیماریهای سیستمیک 2
  فارماكولوژي عمومی(دندانپزشکی)
  بیماریهای سیستمیک 3
  فوريت هاي پزشكي در دندانپزشکی
  بیماریهای سیستمیک 4
  كنترل عفونت
  روانشناسي و مهارت هاي ارتباطي
  نگارش علمی و دندانپزشکی مبتنی بر شواهد
  مباني پروتزهای كامل
  مبانی نور و لیزر در دندانپزشکی
  پروتزهای کامل عملی1
  کمپلکس پالپ و پری اپیکال
  پروتزهای کامل عملی 2
  پروتزهای دندانی پیشرفته عملی
  مبانی پروتزهای پارسیل
تعداد بازدید:   ۵
< >