دروس ارایه شده توسط  دکتر علیرضا جعفری  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آناتومي و مورفولوژي دندان
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  پروتزهای پارسیل عملی 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  ایمپلنت های دندانی نظری
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  مبانی پروتزهای ثابت دندانی
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  مباني مواد دنداني
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  پروتزهای ثابت عملی1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  مباني پروتزهای كامل
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  پروتزهای ثابت عملی2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  پروتزهای کامل عملی1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  پروتزهای دندانی پیشرفته نظری1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  پروتزهای کامل عملی 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  پروتزهای دندانی پیشرفته نظری 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  مبانی پروتزهای پارسیل
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  درمان بیماران با بی دندانی کامل
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  پروتزهای پارسیل عملی1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,

< >