فعالیت های اجرایی  دکتر نفیسه فاضلیان  


  معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی یاسوج 1399
  عضو کارگروه اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده دندانپزشکی یاسوج 1399
  عضو کمیته خودارزیابی دوره دندانپزشکی عمومی دانشکده دندانپزشکی یاسوج 1399
  عضو گروه برنامه ریزی درسی دانشکده دندانپزشکی یاسوج 1399
  مدیر گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی یاسوج 1398
  عضو کارگروه شفاف سازی فرآیندهای حوزه معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی بوشهر 1399

< >