دروس ارایه شده توسط  دکتر نفیسه فاضلیان  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آناتومی و مورفولوژی دندان(نظری-عملی)
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  مباني مواد دنداني
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  بافت دندان در سلامت و بیماری
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  دندانپزشکی ترمیمی نظری 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  مبانی دندانپزشکی ترمیمی(نظری-عملی)
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  دندانپزشکی ترمیمی نظری 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  کنترل عفونت
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  دندانپزشکی ترمیمی عملی1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  مواد دندانی کاربردی
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  دندانپزشکی ترمیمی عملی 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  درمان جامع دندانپزشکی 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  دندانپزشکی ترمیمی عملی 3
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  درمان جامع دندانپزشکی 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  كنترل عفونت
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  آناتومي و مورفولوژي دندان
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,

< >