تحصیلات  دکتر صدیقه خیراندیش  


  دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
  دکترای تخصصی آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران

< >