مقالات  دکتر حسین محمودی زاده  


  شيوع سندرم شيشهي شير در كودكان دو تا پنج سالهي شيراز و بررسي رابطهي آن با عوامل مؤثر،پاییز 1380 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز سال چهارم- شمارهي اول- بهار 1382 دكتر شهين بناكار، دكتر كورش كيامرثي ، دكتر حسين محمودي زاده سوم از سه نفر
چكيده گونهاي از پوسيدگي حاد دنداني است، كه ارتباطي مستقيم با عادات (N.C= Nursing Caries) مقدمه: سندرم شيشهي شير نادرست تغذيهاي (تغذيه با شير به هنگام خواب) دارد. اين گونه پوسيدگي، معمولاً بر دندانهاي قدامي فك بالاي كودكان دو تا پنج ساله اثر ميگذارد. استفاده از شير خشك در شيشهي شير و شير مادر، هر دو در ايجاد اين گونه پوسيدگي دنداني اثرگذار هستند. كاهش جريان بزاق به هنگام خواب، كه ويژگيهاي بافري و رقيقكنندگي آن را ميكاهد و تجمع مايعات شيرين و شير پيرامون دندانها، محيط مناسب پوسيدگيزايي را براي ريز جانداران (ميكروارگانيزمها) اسيدساز مانند استرپتوكوك موتان و لاكتوباسيلها ايجاد ميكند. نخستين معاينهي دندانهاي كودك بايد پيش از سن يك سالگي انجام شود. مواد و روش كار: شيوع اين سندرم در شهر شيراز، در كودكان دو تا پنج ساله در مهدهاي كودك مناطق ششگانه، در پاييز سال ١٣٨٠ و عوامل مؤثر بر روي آن بررسي شد. ٩ درصد است، كه در مقايسه با ديگر پژوهشهاي انجام شده، در اندازهاي پذيرفتني / يافتهها: ميزان شيوع آن، در اين پژوهش ٤ است. نتيجهگيري: در اين تحقيق اگر چه اختلاف چشمگيري از نظر جنس كودك، تحصيلات و شغل پدران و مادران ديده نشد. ولي عواملي همانند دفعات مصرف شير، مواد شيريني، مدت زمان و دفعات مسواك زدن و خوردن شير در خواب، در ايجاد و شيوع اين گونه پوسيدگي مؤثر ميباشد. سن- سبب شناسي (اتيولوژي) - (N.C.) واژگان كليدي: سندرم شيشهي شير

دریافت فایل پیوست

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=51260


< >