تحصیلات  دکتر میلاد پروین  


  دکتری عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران ۱۳۸۶ ۱۳۹۲
  تخصص جراحی دهان فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران ۱۳۹۲ ۱۳۹۷

< >