دروس ارایه شده توسط  دکتر میلاد پروین  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  کنترل عفونت
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  جراحی دهان ، فک و صورت عملی 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  درد و داروشناسی کاربردی در دندانپزشکی
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  جراحی دهان، فک و صورت عملی 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  اصول بی حسی موضعی
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  جراحی دهان، فک و صورت عملی3
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  بیماریهای سیستمیک 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  جراحی دهان، فک و صورت عملی4
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  تروماتولوژی دهان, فک و صورت
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  دندانپزشکی تشخیصی 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  جراحي دهان ، فک و صورت نظري 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  درد و داروشناسی در دندانپزشکی
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  جراحی دهان ، فک و صورت نظری2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  كنترل عفونت
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,

< >