فهرست فرم ها

  فرم صلاحیت بالینی
لطفا گزاره های(most learning) ذیل را براساس میزان اهمیت استفاده در آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی از 1(کمترین اهمیت) تا 10(بیشترین اهمیت) نمره دهی بفرمایید. در صورت نیاز به اضافه کردن موردی در محل تعیین شده در انتهای فرم (پیشنهادات) مرقوم بفرمایید.
  فرم صلاحیت بالینی گروه پریو
لطفا گزاره های(most learning) ذیل را براساس میزان اهمیت استفاده در آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی از 1(کمترین اهمیت) تا 10(بیشترین اهمیت) نمره دهی بفرمایید. در صورت نیاز به اضافه کردن موردی در محل تعیین شده در انتهای فرم (پیشنهادات) مرقوم بفرمایید.
  فرم ثبت موضوع پایان نامه

 
< >