کارشناس EDO


نام و نام خانوادگی: لیلی پرنیانی سمت: کارشناس EDO تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی شرح وظایف: 1. برنامه عملیاتی( طرح تحول سلامت) 2.برنامه ریزی در راستای برنامه مدون آموزش مداوم 3. طرح راد 4. مستندسازی دانشکده 5. مسئول سامانه ترفیع سالانه اساتید 6. امور مربوط به هیئت جذب دانشکده 7. اعتباربخشی 8. رابط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی 9. رابط سامانه توزیع نیروی انسانی( اعضاء هیئت علمی)

چارت سازمانی کارشناس EDO
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >