ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر صدیقه خیراندیش  

   دکتر صدیقه خیراندیش   
سمت: عضو هیات علمی و مدیر گروه بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت
دکترای حرفه ای: دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترای تخصصی آسیب شناسی دهان، فک و صورت: دانشگاه علوم پزشکی تهران 

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر صدیقه خیراندیش  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۲

< >