ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر سامان محمدزاده  

     

عضو هیات علمی گروه بیماری های لثه(پریودنتولوژی)

دکترای حرفه ای: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکترای تخصصی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر سامان محمدزاده  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >