ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر میلاد پروین  

   دکتر میلاد پروین   
سمت: استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت
دکتر میلاد پروین

دکتری عمومی دندانپزشکی:
از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران


دکتری تخصصی جراحی دهان، فک و صورت:
از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال ۱۳۹۷ حایز رتبه برتر برد تخصصی جراحی دهان، فک و صورت

هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۸

هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
از سال ۱۳۹۸ تا کنون دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر میلاد پروین  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >