نقشه سایت دانشکده دندانپزشکی
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
معرفي رياست دانشكده
چارت سازمانی
Collapse درباره مادرباره ما
تاريخچه دانشكده دندانپزشکی
رسالت و اهداف
چشم انداز و مأموریت
برنامه عملیاتی
درباره دندانپزشکی
Collapse معاونين و مسئولينمعاونين و مسئولين
معاون آموزشي
معاون پژوهشی
مسئول توسعه آموزش پزشکی
Collapse معاون درمانمعاون درمان
معاون درمان
آیین نامه،دستورالعمل ها و فرم ها
شرح وظایف معاون درمان
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معاون آموزشی
شرح وظایف
برنامه آموزشی مدون (کوریکولوم)
Collapse شوراي آموزشيشوراي آموزشي
اعضاي شورای آموزشي
برنامه نیمسال تحصیلی
Collapse آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌هاآئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها
اساتید
دانشجویان
Collapse فانتومفانتوم
اهداف آموزشی
برنامه بخش فانتوم
Collapse برنامه ارائه 12 ترم رشته دندانپزشکیبرنامه ارائه 12 ترم رشته دندانپزشکی
لیست دروس ارائه شده 12 ترم رشته دندانپزشکی ورودی 98 و 99
لیست دروس ارائه شده 12 ترم رشته دندانپزشکی ورودی97-91
تقویم آموزشی
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse آسیب شناسی دهان، فک و صورتآسیب شناسی دهان، فک و صورت
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse ارتودنسیارتودنسی
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضای هیات علمی
Collapse بیماری های دهان، فک و صورتبیماری های دهان، فک و صورت
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse بیماری های لثه (پریودنتیکس)بیماری های لثه (پریودنتیکس)
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse پروتزهای دندانیپروتزهای دندانی
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse دندانپزشکی ترمیمی دندانپزشکی ترمیمی
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse جراحی دهان، فک و صورتجراحی دهان، فک و صورت
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse درمان ریشه (اندودنتیکس)درمان ریشه (اندودنتیکس)
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse دندانپزشکی کودکاندندانپزشکی کودکان
معرفی بخش
سرفصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse رادیولوژی دهان، فک و صورترادیولوژی دهان، فک و صورت
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیسلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
معرفی بخش
سرفصل دروس
اعضا هیئت علمی
طرح درس و اسلاید تدریس
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
معاون پژوهشی
Collapse شورای پژوهشیشورای پژوهشی
شرح وظایف
اعضای شورای پژوهشی
مصوبات
آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها
برنامه استراتژیک پژوهشی
Collapse پایان نامه پایان نامه
فرم های دفاع از پایان نامه
سایر فرم های مربوط به پایان نامه
راهنمای سامانه پژوهشیار
تقویم پژوهشی
ژورنال کلاب
اولویت های پژوهشی
Collapse چکیده پایان نامه هاچکیده پایان نامه ها
گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت
گروه ارتودانتیکس
گروه اندودانتیکس
گروه بیماری های لثه (پریودنتیکس)
گروه جراحی دهان، فک و صورت
گروه دندانپزشکی کودکان
گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت
گروه بیماری های دهان و تشخیص
گروه پروتزهای دندانی
گروه ترمیمی
Collapse توسعه آموزش پزشکی(EDO)توسعه آموزش پزشکی(EDO)
مدیر دفتر
آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها
Collapse فعالیت هافعالیت ها
Collapse توانمندسازی آموزشیتوانمندسازی آموزشی
کارگاه های آموزشی اعضای هیئت علمی
روش های آموزشی
Collapse منتورینگمنتورینگ
تعریف
اساسنامه
سرپرست
کمیته دانشجویی
تاریخچه
لینک های مرتبط
ارتباط با ما
راهنمای تکمیل فرم طرح درس
Collapse اساتيد دانشكدهاساتيد دانشكده
اسامی اساتید
فرم و آیین نامه
شرح وظایف
برنامه حضور اساتید دندانپزشکی در کلینیک
سامانه طبیب
Collapse دانشجویاندانشجویان
اسامی دانشجویان
Collapse دانشجویان ممتازدانشجویان ممتاز
دانشجویان ممتاز ورودی 90
دانشجویان ممتاز ورودی 91
Collapse دانشجویان ممتاز ورودی 92دانشجویان ممتاز ورودی 92
رتبه برتر از سال 92 تا 96
رتبه های برتر سال 98-97
Collapse دانشجویان ممتاز ورودی 93دانشجویان ممتاز ورودی 93
دانشجویان ممتاز 97-93
دانشجویان ممتاز 98-97
Collapse دانشجویان ممتاز ورودی 94دانشجویان ممتاز ورودی 94
دانشجویان ممتاز 97-94
دانشجویان ممتاز 98-97
Collapse دانشجویان ممتاز ورودی 95دانشجویان ممتاز ورودی 95
دانشجویان ممتاز 97-95
دانشجویان ممتاز 98-97
Collapse دانشجویان ممتاز ورودی 96دانشجویان ممتاز ورودی 96
دانشجویان ممتاز 97-96
دانشجویان ممتاز 98-97
Collapse دانشجویان ممتاز ورودی 97دانشجویان ممتاز ورودی 97
دانشجویان ممتاز 98-97
Collapse دانشجویان ممتاز ورودی 98دانشجویان ممتاز ورودی 98
دانشجویان ممتاز 98
دانشجویان ممتاز ورودی 99
انتخاب واحد
سیستم اتوماسیون تغذیه
انجمن های علمی دانشجویی
Collapse لاگ بوکلاگ بوک
ارتودانتیکس
اندودانتیکس
آسیب شناسی دهان، فک و صورت
بیماری های دهان، فک و صورت
پروتزهای دندانی
دندانپزشکی ترمیمی
رادیولوژی دهان، فک و صورت
جراحی دهان فک و صورت
Collapse انجمن علمیانجمن علمی
اساسنامه
سرپرست انجمن
اعضای انجمن علمی
فعالیت ها
Collapse دانش آموختگاندانش آموختگان
ارتباط با دانش آموختگان
دانستنی های دندانپزشکی
فرایندهای کاری
Collapse فرم های دینامیکفرم های دینامیک
فرم درخواست دانشجویی
فرم انتقال دائم
فرم تقاضای مهمانی
فرم تسویه حساب
فرم های داینامیک
Collapse کتابخانه الکترونیککتابخانه الکترونیک
لیست مجلات نامعتبر علمی
مجلات ایرانی دندانپزشکی
Databases(پایگاه های اطلاعاتی)
E-Journals (مجلات الکترونیک)
E-Books, Atlases & CME's(كتاب، اطلس، بازآموزي)
سامانه منبع یاب
سامانه علم سنجی
گالری تصاویر
لینک‌های مفید
انتقادات و پیشنهادات
تماس با ما
< >