ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



باكتري شناسي - نظري

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 



تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology. Latest edition, Mc Grow Hill دکتر سعيد تاج بخش ----
2 Joklik WK, Willett HP, Amos BD, Wilfert CM. Zinsser Microbiology. Latest edition, Appelton & Lange دکتر سعيد تاج بخش ----
3 Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. Latest edition, Elsevier Mosby دکتر سعيد تاج بخش ----
1
      
< >